logo竹子建站
竹子建站小技巧:给图文组件的又一新用法----加上进度条及小箭头
2020-11-06 15:43:20
今天小竹子带来的是一个图文组件的效果教程,当鼠标移动到图文组件上面时,会有丰富的小细节出现,如下图所示:
实现上图效果我们依旧需要使用一段代码,如下:
<style>      

/*       box-shadow: 0 6px 40px rgba(128, 128, 128, 0.25);

  } */

._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper:hover{

     box-shadow: 0px 0px 30px 0px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    transition: all 0.36s ease;

}

    ._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper:hover .title *{

      color:rgba(0, 221, 220, 1);

  }

 

._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper img{

  transition: all 0.36s ease;

}

._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper:hover img{

  transform:scale(1.1);

}

 

/*进度条*/

._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper::after{

  content:'';

  position:absolute;

  left:0;

  bottom:-1px;

  height:2px;

  width:0%;

  background-color:rgba(0, 221, 220, 1);

  transition: all 0.36s ease;

  z-index:3;

}

._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper:hover::after{

  width:100%;

}

/* 箭头 ,箭头可替换为矢量图,修改代码:

content:url(https://f.cdn-static.cn/12954_15984245228312.png);

*/

 ._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper .text{

  position:relative;

}

._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper .text::after{

  content:'→';

  position:absolute;

  right:0;

  top:50%;

  transform:translate(100%,-50%);

  transition: all 0.36s ease;

  opacity:0;

  color:rgba(153, 153, 153, 1);

  font-size:24px;

}

._13b1tlgp0o000 .zz-element-wrapper:hover .text::after{

  transform:translate(0%,-50%);

  opacity:1;

</style>
使用这段代码的方式和之前的教程是一致的,首先将代码复制到图文组件中,然后把代码中的组件ID进行更换,如下图所示进行操作:
替换以后就可以看到,现在代码的效果就已经生效了,然后我们可以通过调整代码,来实现对这段效果的调整。

如上图所示,上文中使用蓝色背景标注的代码就是效果中图文的标题颜色以及下部的进度条颜色

我们可以对代码中的色号进行修改,以此来调整实际效果的颜色:

同样的,上文代码中使用橙色背景色的0.36s就是图文效果中进度条滑动的时长,0.36s就意味着进度条会在0.36s内走完,我们可以调整这个时长来改变进度条移动的速度。
好了,今天的小教程就到这里,大家赶快去尝试一下吧!,我们下期再见。